Борсуківська громада

Тернопільська область, Лановецький район

Положення про опорний заклад

Додаток 1

до рішення сесії

Борсуківської сільської ради

від ____________ №____

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про освітній округ, опорний заклад Борсуківської сільської ради Лановецького району Тернопільської області

1. Це Положення визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності освітнього округу (далі - округ).

Округ - об’єднання освітніх закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту (далі - суб’єкти округу). До складу округу можуть входити освітні заклади незалежно від типу та форми власності, у тому числі заклади загальної середньої освіти, що є опорними (далі - опорні заклади), та міжшкільні навчально-виробничі комбінати. До діяльності округу можуть залучатися також інші юридичні особи, їх відокремлені підрозділи.

Округ не є юридичною особою і діє на підставі рішення про його утворення.

2. Засновником освітнього округу, опорного закладу та його філій є Борсуківська сільська рада(далі - засновник).

Опорний заклад є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку і у своєму складі філії та (або) здійснює з урахуванням потреб осіб з інвалідністю (у тому числі тих, що пересуваються на кріслах колісних) організоване підвезення учнів (вихованців) (не менше ніж з трьох селищ, сіл, в яких ліквідовано освітні  заклади або припинено (зупинено) їх діяльність) і педагогічних працівників (у разі потреби) до опорного закладу і до місця проживання згідно затверджених маршрутів. Кількість учнів (вихованців) опорного закладу (без врахування учнів (вихованців) філій), як правило, становить не менше 200 осіб.

Філія не є юридичною особою і діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку. Філія виконує функції початкової школи, а також за рішенням засновника - функції основної школи, дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу.

Написання найменування опорного закладу, його філій здійснюється відповідно до встановлених вимог. Найменування філії повинне вказувати на приналежність до опорного закладу, у складі якого вона створена.

3. Округ, опорний заклад та його філії у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”“Про загальну середню освіту”“Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, цим Положенням, рішеннями засновника та власними установчими документами.

4. Округ, опорний заклад та його філія утворюється з метою:

 • створення єдиного освітнього простору;
 • забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до якісної освіти;
 • створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільноїпідготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;
 • раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх модернізації.

Головними завданнями округу, опорного закладу та його філій є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

5. Засновник для прийняття рішення про створення освітнього округу, опорного закладу та його філій:

 • проводить аналіз мережі підпорядкованих освітніх закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту з урахуванням їх кадрового потенціалу та рівня матеріально-технічного забезпечення;
 • вивчає стан впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання у освітніх закладах, що входитимуть до складу округу, та якість надання зазначених освітніх послуг;
 • прогнозує витрати на зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів, придбання шкільних автобусів з метою організації підвезення учнів (вихованців) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання згідно затверджених маршрутів, введення у разі потреби додаткових посад педагогічних працівників, створення безбар’єрного середовища для осіб з особливими освітніми потребами;
 • організовує проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадськості щодо утворення округу, опорних закладів та їх філій.

6. Засновник визначає опорні заклади серед підпорядкованих йому закладів загальної середньої освіти на конкурсній основі відповідно до затверджених ним умов.

Під час проведення конкурсу обов’язково враховуються:

 • освітні потреби учнів (вихованців) у забезпеченні певних напрямів спеціалізації;
 • здатність забезпечити на належному рівні організацію допрофільної підготовки і профільного навчання;
 • рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами;
 • наявність належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів фізики, хімії, біології, географії та інших, лабораторій, освітніх майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету);
 • укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;
 • зручність та наявність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів (вихованців) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання згідно затверджених маршрутів.

7. Засновник приймає рішення  про утворення округу, опорного закладу та його філії у порядку, визначеному законодавством, в якому зазначаються:

 • перелік суб’єктів округу, опорних закладів та їх філій;
 • права, обов’язки, порядок взаємодії суб’єктів округу, опорних закладів та їх філій;
 • особливості організації освітнього процесу в суб’єктах округу, опорних закладах та їх філіях;
 • організація підвезення учнів (вихованців) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання згідно затверджених маршрутів відповідно до розкладу уроків суб’єктів округу, опорного закладу та його філій;
 • харчування учнів (вихованців) суб’єктів округу, опорного закладу та його філій;
 • питання забезпечення належною матеріально-технічною базою суб’єктів округу, опорного закладу та його філій;
 • інші питання діяльності округу, опорного закладу та його філій.

8. Опорний заклад, його філії діють на підставі установчих документів (статуту опорного закладу, положення про філію), що розробляються відповідно до Цивільного та Господарськогокодексів України, Законів України “Про освіту”“Про загальну середню освіту”Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2291), цього Положення, інших нормативно-правових актів і затверджуються засновником опорного закладу.

9. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує опорний заклад, його філії (у тому числі шляхом реорганізації підпорядкованих освітніх закладів) відповідно до вимог законодавства.

10. Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до опорного закладу та його філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного закладу.

Випускникам опорного закладу II і III ступеня та його філій, що виконують функції основної школи, відповідний документ про освіту видається опорним закладом.

11. Опорний заклад та його філії обирають форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України “Про освіту”“Про загальну середню освіту”, інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації освітнього процесу. Дистанційне, вечірнє (заочне), індивідуальне навчання та навчання екстерном організовуються у порядку, визначеному МОН.

Філії, розташовані у селах і селищах, з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного закладу можуть створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи. Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу затверджує МОН.

12. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани опорного закладу та його філій розробляються керівництвом опорного закладу на основі типових освітніх планів закладів загальної середньої освіти, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників опорного закладу, які забезпечують освітній процес у опорному закладі та його філіях, визначається директором опорного закладу відповідно до законодавства і затверджується засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.

13. Структура навчального року (тривалість освітніх занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи опорного закладу встановлюються його керівником у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Розклад уроків опорного закладу, його філій складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується керівником опорного закладу.

14. Керівництво опорним закладом здійснюють директор та його заступники. Директор опорного закладу здійснює повноваження, визначені Положеннямпро загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, іншими актами законодавства, статутом опорного закладу.

Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією та його заступники відповідно до законодавства, статуту опорного закладу та положення про філію.

15. Матеріально-технічна база опорного закладу, його філій включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного закладу. Опорний заклад, його філія можуть мати у своєму складі інтернат з частковим або повним утриманням учнів (вихованців) за рахунок засновника.

Опорний заклад повинен бути забезпечений належним чином обладнаними спортивними об’єктами, кабінетами фізики, хімії, біології, географії та іншими, лабораторіями, навчальними майстернями, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням, швидкісним доступом до Інтернету.

16. Опорний заклад, його філія мають штатний розпис, що розробляється і затверджується засновником на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, що затверджені МОН.

Фінансування опорного закладу, його філії здійснюється його засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається законодавством.

Опорний заклад може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Опорний заклад може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких визначає педагогічна рада закладу освіти (опорного закладу освіти) відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися освітніми закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010року N 796.

17. Державний нагляд (контроль) за діяльністю суб’єктів округу, опорного закладу, його філії здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень